Adatvédelmi Szabályzat

1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

A MeglepetesDoboz.hu weboldal képviseletében Balazsi Eszter (a továbbiakban: Adatkezelő) tevékenysége során fokozottan ügyel a személyes adatok védelmére, a kötelező jogi rendelkezések betartására, a biztonságos és tisztességes adatkezelésre.

Az Adatkezelő adatai:
Név: Balazsi Eszter
Székhely címe: 7522, Kaposújlak, Kossuth L. u. 46.
Működési hely: 2310, Szigetszentmiklós, Bajcsy-Zs. u.
Adószám: 72181450-1-34
Az Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos magyar és európai jogszabályoknak és etikai elvárásoknak eleget téve kezeli, minden esetben megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a megfelelő biztonságos adatkezeléshez szükségesek.
A jelen szabályzat a következő hatályos jogszabályok alapján került kialakításra:

  • 1995. évi CXIX. tv. a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcím adatok kezeléséről
  • 2001. évi CVIII. tv. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
  • 2008. évi XLVIII. tv. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
  • 2011. évi CXII törvény az információs önrendelkezési jogról és az infoszabadságról
  • 2016/679/EU Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről

Az Adatkezelő vállalja a Jelen szabályzat egyoldalú betartását és kéri, hogy ügyfelei is fogadják el a szabályzat rendelkezéseit. Az adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy az adatvédelmi szabályzatot megváltoztassa, ez esetben a módosított szabályzatot nyilvánosan közzéteszi.

2. AZ ADATKEZELÉS ALAPJAI

Az Adatkezelő a tevékenységei során a személyes adatok kezelése minden esetben törvényen
vagy önkéntes hozzájáruláson alapul. A Hozzájáruló Nyilatkozat megadásával Érintett kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a megadott személyes adatait Adatkezelő a jelen adatkezelési szabályzatban foglaltaknak megfelelően kezelje.

3. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

A adatbázis építés, hírlevél küldés, marketing célú adatkezelés; az érintettek számára adatkezelő és partnereinek üzleti ajánlatait tartalmazó üzenetek küldése.

4. AZ ÉRINTETT ADATOK KÖRE ÉS AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

Adatkezeléssel és -továbbítással érintett adatok köre: az Érintett által megadott személyes
adatok (vezetéknév, keresztnév, e-mail cím). Adatkezelő köteles biztosítani, hogy az adatokat az Adatkezelőn kívül más ne ismerhesse meg, kivéve, ha jogszabály másként nem rendelkezik, vagy ahhoz az Érintett hozzájárul.
Az Adatkezelő az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás,
továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen
megsemmisülés és sérülés ellen.
Az Adatkezelő a szerver üzemeltetőivel együtt olyan technikai, szervezeti intézkedésekkel
gondoskodik az adatok biztonságáról, ami az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező
kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

5. AZ ADATKEZELÉS KEZDŐ IDŐPONTJA

Az adatkezelés kezdő időpontja az Érintett által a Hozzájáruló Nyilatkozat megadásának
időpontja, időtartama pedig az Érintett esetleges törlési kérelméig áll fenn. Ha azt az Érintett kéri, a személyes adatok automatikusan törlésre kerülnek.

6. ÉRINTETT JOGAI

Az Érintett jogosult tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről, kérni személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését. Érintett e jogait ingyenesen, a meglpetesdoboz@gmail.com e-mail
címre küldött nyilatkozattal gyakorolhatja. Tájékoztatás kérése esetén Adatkezelő a lehető
legrövidebb idő alatt, legfeljebb 30 napon belül írásban válaszol. E tekintetben írásbeli közlésnek minősül az Érintett e-mail címére küldött válasz.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz vagy az adatvédelmi hatósághoz fordulhat. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a következő elérhetőségeken lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím:1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Telefon: 06- 1-391-1400
Fax: 06-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal: naih.hu
Az adatkezelést az adatkezelő a Nemzeti Adatkezelési és Információszabadság Hatóságánál bejelentette, így az adatkezelési szám igénylése folyamatban van.